BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
1. Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan
2. Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam
3. Garis Panduan Pengurusan Keselamatan ICT Sektor Awam Malaysia
4. Peranan Jawatankuasa-jawatankuasa di bawah jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)
5. Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam
6. Garis Panduan Mengenai Tatacara Pengunaan Internet dan Mel Elektronik di agensi-agensi Kerajaan
7. Garis Panduan Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam
8. Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam
9. Langkah-langkah untuk memperkukuhkan Keselamatan Rangkaian setempat Tanpa Wayar (Wireless Local area Network) di Agensi-agensi Kerajaan
10. Langkah-langkah mengenai penggunaan emel elektronik di agensi-agensi kerajaan
11. Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan sistem ICT Sektor Awam
12. Pengurusan kesinambungan Perkhidmatan Agensi Sektor Awam
13. Tatacara pelaksanaan projek ICT di Kementerian Kesihatan Malaysia
14. Garis Panduan Kesediaan Infrastruktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Agensi dan Fasiliti KKM
15. UNDANG_UNDANG MALAYSIA
16. Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562]
17. Akta Jenayah Komputer 1997
18. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588]
19. Perintah-perintah AM
20. Arahan Perbendaharaan
21. Arahan Teknologi Maklumat
22. IT - Standart Operating Procedures
23. User Access Control Policy and Guidelines
24. Garis Panduan Pengendalian dan Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit bagi Hospital dan Agensi Perubatan
25. Kaedah Perolehan Kerajaan
26. Undang-undang Malaysia Akta 629 Akta Arkib Negara 2003
27. Pemantapan Penggunaan Dan Pengurusan E-Mel Di Agensi-Agensi Kerajaan
28. Garis Panduan Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
29.  Pemantapan penggunaan dan pengurusan emel di agensi-agensi Kerajaan.
30. Langkah-langkah pemantapan pelaksanaan sistem mel elektronik di agensi-agensi kerajaan.