Bahagian Perubatan


01

Unit Pengurusan Perubatan

 • Menyelaras penempatan dan pertukaran Pegawai Perubatan
 • Menyelaras permohonan Latihan Elektif bagi Pelajar Perubatan
 • Menyelaras aktiviti bersama agensi lain
 • Menghadiri mesyuarat bersama Agensi Luar
 • Memantau pencapaian Pelan Strategik Perubatan
 • Mengendalikan mesyuarat
 • Mengendali Latihan / Taklimat
 • Menjalankan penyeliaan dan pengauditan hospital
 • Menguruskan agihan kewangan
 • Memantau aktiviti pembangunan hospital
 • Menyelaras permohonan peralatan perubatan dan bukan perubatan
 • Mengurus penyediaan jawapan kepada soalan-soalan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri berkaitan perkhidmatan Perubatan
 • Pengurusan Continous Profession Development (CPD)

02

Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta [CKAPS]

 • Permohonan pendaftaran klinik perubatan swasta dan klinik pergigian swasta
 • Pengendalian permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta selain klinik perubatan dan klinik pergigian swasta
 • Pengendalian aduan terhadap kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta
 • Melaksanakan aktiviti penguatkuasaan ke atas kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta sebagaimana yang diperuntukkan
 • Pemantauan dan kawal selia semua kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta
 • Pengendalian permohonan lokum peringkat negeri

03

Unit Kualiti

 • Merancang, melaksana dan memantau aktiviti survelan pencapaian klinikal termasuk pelaporan pencapaian data KPI (Key Performance Indicator) / CPVF (Clinical Performance Verification Form ) / HPIA (Hospital Performance Indicator for Accountability), aktiviti auditpencapaian dan KPI TPKN
 • Sekretariat bagi pelaporan pencapaian KPI Pengarah Kesihatan Negeri
 • Merancang dan menyelaras aktiviti QAP peringkat negeri termasuk aktiviti latihan, pengurusan konvensyen, dokumentasi dan liason di antara KKM dan JKN bagi aktiviti ini
 • Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan aktiviti Kawalan Infeksi di fasiliti hospital
 • Penyelarasan dan pemantauan pelaporan Malaysian Patient Safety Goal (MPSG) dan aktiviti keselamatan pesakit peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
 • Penyelarasan dan pemantauan pelaporan Incident Reporting (IR) hospital-hospital negeri Terengganu
 • Sekretariat bagi pelaksanaan aktiviti P5VS dan Program Bebas Kesakitan (PFP) peringkat negeri Trg
 • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) hospital JKN Terengganu
 • Merancang dan melaksanakan program latihan atau ’echo training’ CPG di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu serta membuat laporan aktiviti latihan CPG dan pengedaran garispanduan dan maklumat lain yang berkaitan
 • Pemantauan Piagam Pelanggan Teras KKM Bahagian Perubatan untuk hospital-hospital negeri Terengganu
 • Penyelarasan dan pemantauan pelaporan aktiviti Lean Healthcare di hospital
 • Penyelarasan dan pemantauan pelaksanaan aktiviti akreditasi hospital JKN Terengganu
 • Sekretariat bagi pelaksanaan aktiviti program Safe Surgery Saves Lives(SSSL) negeri Terengganu
 • Penyelaras klinikal bagi sistem Casemix hospital JKN Terengganu
 • Penyaluran maklumat berkaitan aktiviti kualiti yang lain seperti MS ISO, EKSA dan Credentialing and Privileging antara pihak hospital dan KKM

04

Unit Rekod Perubatan

 • Mengumpul dan memantau data-data statistik kesihatan
 • Mengurus penubuhan Lembaga Perubatan
 • Mengendalikan mesyuarat berkaitan Unit Rekod Perubatan
 • Mengadakan latihan termasuk kursus, bengkel dan taklimat
 • Mengendalikan penyediaan dan penerbitan Laporan Tahunan dan Health Facts
 • Jabatan Melaksanakan audit

05

Unit Medico-Legal

 • Menyelaras dan mengurus maklumbalas pelanggan terhadap perkhidmatan hospital kerajaan di Negeri Terengganu termasuk aduan awam, pertanyaan, cadangan, permohonan dan penghargaan.
 • Menyelaras dan mengurus aduan serta saman Medico-Legal terhadap perkhidmatan hospital dan klinik kerajaan di Negeri Terengganu termasuk penubuhan  Jawatankuasa Penyiasatan Bebas dan Jawatankuasa Tawaran Ex-Gratia.
 • Menjalankan latihan berkaitan pengurusan dan penyiasatan aduan serta etika dan perundangan perubatan.
 • Memantau pelaksanaan cadangan dan langkah-langkah penambahbaikan terhadap aduan perkhidmatan hospital.

06

Cawangan Perubatan Tradisional & Komplementari

 • Memantau perkhidmatan Perubatan Tradisional dan Komplementari (PT&K) di fasiliti kesihatan kerajaan dan pengamal PT&K di zon timur
 • Mengendalikan aduan dan penguatkuasaan berkaitan perkhidmatan PerubatanTradisional dan Komplementari sebagaimana yang diperuntukkan
 • Menganjurkan Taklimat Akta Perubatan Tradisional Komplementari (Akta 775)
 • Menjalankan aktiviti pendidikan berkaitan Perubatan Tradisional dan Komplementari serta latihan kepada anggota-anggota
 • Menguruskan perolehan dan laporan berkaitan Perubatan Tradisional dan Komplementari