Bahagian Kejuruteraan


01

Unit Kejuruteraan Penjagaan Kesihatan

Operasi Hospital

 • PemantauanProgram  Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) bagi 6 hospital.
 • Menyediakan Khidmat Nasihat Teknikal terutamanya berkaitan pemasangan dan pengujian kejuruteraan kepada Hospital.
 • Menyelaras dan Memantau Aktiviti Sustainability Program (SP) di hospital.
 • Menyelaras dan Memantau kemajuan projek di tapak bagi kerja-kerja naiktaraf di bawah peruntukan Sinking Fund.
 • Menyelaras Fire Safety Audit di Hospital Negeri Terengganu.
 • Menyediakan Khidmat Tasihat Teknikal bagi tujuan pelupusan aset alih dan memperakukan sijil pelupusan.

Operasi Klinik

 • PemantauanProgram Perkhidmatan Sokongan Klinikal (PSK) bagi 10 klinik kesihatan.
 • PemantauanPenyelenggaraan Alat Penyaman Udara Di Fasiliti Kesihatan.
 • Mengurus, menyelia dan memantau pelaksanaan Projek-Projek Penyelenggaraan/Pembaikan/ Naiktaraf.
 • Membantu dalam melaksanakan proses pelupusan dan menyediakan Khidmat Nasihat Teknikal bagi tujuan pelupusan aset alih serta memperakukan Sijil Pelupusan.
 • Mengurus ,Menyelaras dan Memantau Pengurusan Aset Tak Alih kerajaan peringkat negeri.
 • Menyelaras bersama pelaksanaan dan operasi PHIS/ CPS Farmasi bagi semua klinik.

02

Unit Kejuruteraan Kesihatan Umum

Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS)

 • Menyelaras sumber bagi  Pencegahandan Pengawalan kejadian penyakit berjangkit bawaan air dan najis.
 • Pemantauan perlaksanaan projek bekalan air dan sanitasi.
 • Menguruskan data asas dalam sistem e-BAKAS.
 • Menguruskan Program Perlindungan Kesihatan Alam Sekitar (PEKA).
 • Penyediakan pangkalan data Penilaian impak kesihatan EHRI.
 • Menguruskan Program State Environment Health Action Plant (SEHAP).
 • MenyelarasProgram Star Rating untuk Kemudahan Tandas Awam di Fasiliti Kesihatan.

Kawalan Mutu Air Minum (KMAM)

 • Menyelaras dan memantau mutu air minum bagi bekalan air awam.
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan Kajian Kebersihan dan menjalankan Penilaian Risiko Kesihatan pada sistem bekalan air awam.
 • Memantau dan menjalankan Pemeriksaan Teknikal ke atas loji rawatan air.
 • Menyelaras dan memantau Penyiasatan Mutu Air Minum di Pulau/Pusat Pelancongan/Ladang/Estet.
 • Menyelaras dan memantau kualiti air di premis pemprosesan dan sumber ais, ladang akuakultur dan EU.
 • Melaksanakan Audit verifikasi WSP.

Unit Saintifik

 • Menyelaras dan memantau aktiviti perkhidmatan saintifik di daerah supaya perkhidmatan yang diberikan dapat memenuhi piawaian tatacara persampelan.
 • Menyelaras dan membantu melaksanakan program kualiti seperti penyelenggaraan, kalibrasi dan ujian fungsi alat persampelan air.
 • Mengenalpasti dan melaksanakan kajian dilapangan.
 • Mengenalpasti, merancang dan melaksanakan perolehan berkaitan instrumentasi peralatan saintifik dan bahan gunapakai yang memenuhi spesifikasi bagi tujuan persampelan.
 • Melakukan penilaian kompetensi dan audit bagi para penyampel di peringkat daerah.
 • Mengenalpasti, merancang, menyelaras dan menganjurkan latihan, kursus, taklimat dan seminar anggota.
 • Menyelaras, mengkaji dan menganalisa data-data yang diterima daripada Jabatan Kimia Malaysia.
 • Menerima, mengenalpasti dan mengendalikan aduan yang diterima berkaitan kualiti air dan kesihatan alam sekitar.
 • Memberikan Khidmat Nasihat Teknikal dan Saintifik yang berkaitan.

Pentadbiran

 • Menguruskan perolehan dan kewangan melalui sistem e-Perolehan.
 • Menguruskan sumber manusia dan pentadbiran.
 • Menguruskan surat-menyurat.
 • Menguruskan latihan pegawai.
 • Membantu dalam pengendalian  mesyuarat/ kursus/latihan.